Gunnar Berg

Skolans uppdrag 11: Skolan som institution – en hörnpelare i samhället

Med skolans uppdrag avses allmänt uttryckt de förpliktelser som staten ålägger skolan som institution att genomföra. Begreppet institution står enligt ordboken för etablerad inrättning.

En under senare årtionden uppmärksammad institutionsforskare är Douglass North som i mitten av 1990-talet tilldelades ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Han driver tesen att stabila institutioner är av avgörande betydelse för en fungerande samhällsstruktur; historiskt sett kan samhällens uppgång och fall knytas till närvaron/frånvaron av stabila institutioner.

North argumenterar för att forskare och forskning med koppling till klassisk nationalekonomi underskattat institutioners reella betydelse för makroekonomisk tillväxt. Betydelsen, skriver North, har att göra med att stabila institutioner ”… minskar osäkerheten genom att ge struktur åt vardagslivet…” och ger ”… vägledning för samspelet människor emellan…”.  Varaktiga institutioner innebär alltså enligt detta synsätt strukturell ordning och förutsägbarhet vilket i sin tur öppnar för samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt.

North hävdar att institutioner värda namnet är uppbyggda kring sociala restriktioner som utgör rättesnören för mänskliga samspel. Men för att institutioner ska bidra till samhällelig stadga och utveckling förutsätts en aktiv och icke korrupt rättsstat som skapar och värnar om förutsägbarhet och transparens i de samhälleliga spelreglerna i allmänhet och om medborgarnas rättssäkerhet i synnerhet.

Om vi reflekterar över skolan som institution i detta perspektiv kan konstateras att skolan framstår som en inrättning som inte enbart existerar för att genomföra uppdrag som  kompetensutveckling ochkulturreproduktion. Om vi betraktar skolan som institution i ljuset av dess personal, elever och andra intressenter, är den utan jämförelse den mest omfattande statliga etablissemanget i samhället. I historisk bemärkelse är den dessutom en av de äldsta och mest väletablerade inrättningarna.

Skolan tonar därmed fram som en institution som utgör ett av de bärande fundamenten för samhällelig stabilitet och utveckling i en bemärkelse som går långt utöver de formella uppdrag som den av staten är ålagd att fullgöra. Ponera att skolan som institution havererar – vad händer då med statsapparaten och vad händer med samhället i stort?