Erik Borglund

Användare/användning

Inom arkivvetenskapen har användare varit ett ganska ointressant område att beforska. Man har snarare studerat användningen av handlingar/verksamhetsinformation och ägnat ganska liten förståelse för just användaren. I modern tid är det enkelt att vi får ett starkt fokus på en klassisk användare ur ett IT-perspektiv som oftast fokuserar på den som använder systemet i fråga. Olika krav ställs på systemet som skall uppfylla de önskemål och behov som användare har, och i de allra flesta fall handlar detta om krav på själva systemet, ytterst ytterst sällan handlar det om krav på informationen som processas.

Inom arkiv- och informationsvetenskap försöker vi att problematisera just användaren som den som är intresserad av att använda själva artefakten, dvs handlingen eller verksamhetsinformationen. När kommer då systemet in? I de flesta fall kommer systemet in i processen i hantering av handlingen eller verksamhetsinformationen när den antingen skapas eller när den över tid bevaras. Det är också viktigt att beakta ett användarperspektiv på dessa system men det system som är av intresse är systemet i vilken handlingen eller verksamhetsinformationen föds. Eftersom handling eller verksamhetsinformation är bevis över aktiviteter så är det uppenbart att man heller inte kan ändra på en sådan information om det finns behov av från en användare i framtiden. Handlingen eller verksamhetsinformationen måste vara så som den skapats då det är så dess bevisvärde kan bestå.

I ett pågående doktorandprojekt av en av våra doktorander är just fokus användare och användning av handlingar och/eller verksamhetsinformation. I dagarna startar vi en studie som skall vara en systematisk översikt över användarbegreppet inom arkivvetenskaplig forskning. Det har gjorts studier om användare men dessa har inte varit systematiska och dessutom har de ett antal år på nacken. Vi kommer hålla er uppdaterade om vad som kommer ske.

 

http://erikborglund.wordpress.com