Fruktans ansikte

( in English, below) Det finns de som menar att man brukar syssla med sådant som man är dålig på, och jag måste säga att jag är riktigt dålig på spindlar. Det ni ser på bilden är inte en cool och avslappnad Anna som leker med sitt husdjur. Nej, det är en mycket spindelrädd kvinna …

Skolans uppdrag 11: Skolan som institution – en hörnpelare i samhället

Med skolans uppdrag avses allmänt uttryckt de förpliktelser som staten ålägger skolan som institution att genomföra. Begreppet institution står enligt ordboken för etablerad inrättning. En under senare årtionden uppmärksammad institutionsforskare är Douglass North som i mitten av 1990-talet tilldelades ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Han driver tesen att stabila institutioner är av avgörande betydelse för en fungerande samhällsstruktur; historiskt …

Skolans uppdrag 10: En enkel checklista för bedömning av vetenskaplighet…

Föregående blogginlägg utgick från från den nya Skollagens skrivningar om att skolans arbete ska grundas på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. I fråga om det förstnämnda hävdade jag att lagtexten knappast kan tolkas så snävt att det endast är vetenskaplighet grundad på s.k. evidensbaserad forskning som räknas i sammanhanget. Frågan är då vilka slutsatser (om några) du …

Skolans uppdrag 9: Vetenskap och beprövad erfarenhet

En av nyheterna i den nya skollagen är formuleringarna om att innehållet i skolors arbete ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Skrivningar av detta slag kan nog flertalet av oss spontant nicka instämmande i, men att i djupare mening förstå dess implikationer för skolors vardagsarbete framstår som mer vanskligt.     Ett sätt att tolka …

Skolans uppdrag 8: Förvaringsuppdraget

Som behandlats i tidigare inlägg är skolans kompetensutvecklande och kulturreproducerande uppdrag uttryck för statens officiellaviljeyttringar om inriktningen av skolans verksamhet och skolors arbete. Ett ytterligare må vara inofficiellt och implicit uppdrag som skolan har att fullgöra är att förvara elever. Historiskt kan dettaförvaringsuppdrag förstås i ljuset av det demokratiska industrisamhällets framväxt under 1900-talet. Denna omdaning från bondesamhällets …

Skolans uppdrag 7: Likvärdighet

 I den nya skollagen görs en distinktion mellan lika tillgång till utbildning och likvärdig utbildning. Med lika tillgång avses enligt lagen att alla elever ”… oberoende av geografiskt hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”. Om likvärdighet sägs att utbildningen ”… inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett …

Skolans uppdrag 6: Relationer mellan skolans kompetensutvecklande och kulturreproducerande uppdrag

De resonemang som förts i de tidigare blogginläggen om skolans uppdrag leder fram till frågan huruvida skolans kompetensutvecklande respektive kulturreproducerande uppdrag är artskilda i fråga om innehåll och inriktning. Frågan har sin grund i att det kompetensutvecklande uppdraget vilar på föreställningar om makroekonomisk tillväxt, utveckling av humankapital och skolan som instrument för arbetskraftens kvalificering. Det …

Skolans uppdrag 5: Det kulturreproducerande uppdraget

Som tas upp i några tidigare blogginlägg har skolans kulturreproducerande uppdrag med bildning snarare än med utbildning att göra. Men vad är bildning och vad innebär det att vara bildad? Är personer som visar framfötterna i mediala frågesporter med nödvändighet bildade? Handlar det kanske om att uppföra sig belevat, kunna sin Tolstoj, deklamera Geijer och …

Skolans uppdrag 3: Arbete och kompetensutveckling

”Arbetar du eller bedriver du en verksamhet?”  Denna något intrikata fråga ställde min gode vän Magnus Söderström till mig när han en gång i slutet av 80-talet stormade in i mitt arbetsrum på pedagogen i Uppsala. Arbete är förvisso ett nyckelord för att förstå distinktionen mellan skolans utbildnings- och bildningsuppdrag. De klassiska aristokratiska och nyhumanistiskt …

Skolans uppdrag 2: Kompetensutveckling och kulturreproduktion

I föregående blogginlägg hävdades att skolans uppdrag grovt sett kan beskrivas som utbildning och bildning. I ett försök att precisera innebörden i dessa olika uppdrag ter sig Max Webers berömda begrepp mål- och värderationalitet som lämpliga för att tränga in i denna problematik. Att agera i förhållande till en budgetram kan förstås som ett målrationellt handlande, medan …