Anders Fällström

Ny ledningsstruktur

Från och med 1 januari kommer vi att ha två prorektorer på plats. En med ansvar för forskning och en för utbildning Jag ser ett behov av ett helhetsansvar för dessa områden på central nivå.   En annan sak som jag, efter att nu ha varit verksam ett drygt halvår, ser att vi behöver är forum på central nivå där utbildnings- och forskningsfrågor diskuteras. De förändringar som vi tillsammans kommer att genomföra har framförallt diskuterats i rektors ledningsgrupp (RLG) så här långt. Vi har en övergripande bild och en önskan om vad vi vill åstadkomma.

För att få naturligare och starkare organ där universitetsövergripande utbildnings- och forskningsfrågor kan diskuteras sker därför, efter årsskiftet, några ändringar i ledningsstrukturen. Syftet med förändringarna är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att förverkliga och genomföra den vision och strategi som vi nu tillsammans arbetar fram.

Huvudsyftet är att tydliggöra organisationen och skapa en helhetssyn och ett helhetsansvar där den strategiska styrningen möter den kunskap, kompetens och insikt som finns längre ner i verksamheten. Det handlar om att gemensamt stärka fakulteterna, flytta frågor dit där de hör hemma och få bättre kompetens i de grupperingar som ska diskutera respektive frågor. Det betyder i klartext att många frågor flyttas från rektors ledningsgrupp till nyskapade utbildnings- respektive forskningsråd där större delar av fakulteterna deltar. Här diskuteras strategiska utbildnings- och forskningsfrågor och aktuella mer konkreta spörsmål.

Exempel på frågor som skulle kunna diskuteras i utbildningsrådet är (bara för att nämna några nu aktuella) utbildningsteknik, betygsfrågan, antagningsordningen, kvalitetsarbete, digital examination, utbildningsdelarna av kvalitetssystemet, strategier och mål inom utbildning, utbildningssamverkansfrågor och utbildningsstöd och mycket andra. Exempel på frågor i forskningsrådet kan vara diskussioner inför strukturfondspartnerskap, lärosätesgemensamma ansökningar, centrala forsknings- och forskningsstödssatsningar, strategi- och mål inom forskning, forskningssamverkansfrågor, forskningsstöd och mycket annat. Inför rektorsbeslut kommer också de flesta frågor som rör utbildning och forskning passera respektive råd.

Samtidigt med detta håller vi också på att se över arbetsordningen. En mindre arbetsgrupp är tillsatt på universitetsledningens stab (ULS) och också här är syftet att bland annat tydliggöra och underlätta förhållandet mellan det kollegiala och linjen liksom och att säkra att ansvar och mandat hänger ihop. Allting syftar naturligtvis till bättre kvalitet i vår utbildning och forskning liksom bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för oss att tillsammans omvandla ord till handling genom kunskap, dialog och handlingsutrymme!

Vi kommer på Chefsforum den 14 december att diskutera detta ytterligare och mer information om den nya ledningsstrukturen kommer också att komma på medarbetarportalen direkt efter Chefsforum.