Miun styrelsemöte 27 augusti

Mittuniversitetets styrelse möttes i Sundsvall den 27 augusti. På agendan stod bland annat delårsbokslut, universitetets riskanalys och uppföljning av inaktiva studenter. Delårsbokslutet visar på ett bättre resultat än budgeterat för utbildningen (pga sent beslutade takbeloppsförändringar) och ett sämre resultat än budgeterat för forskningen (pga sent uppstartad strukturfondsperiod). Avvikelserna är dock sedan tidigare kända och föranleder inga […]

Högre utbildning under tjugo år

Strax före sommaren publicerades förre universitetskansler Lars Haikolas utredning om utbildningsutbudet (Högre utbildning under tjugo år, SOU 2015:70). Det blev inte särskilt mycket debatt kring det och det är få skarpa förslag. Jag tycker ändock att utredningen är mycket viktig. Dels så är det en genomgång av utbildningsutbudet och dess utveckling över tiden, med analytiska diskussioner av […]

Äntligen augusti – nytt läsår

Många startar under de första veckorna i augusti upp arbetet igen efter sommarledigheten. Det är förstås fantastiskt skönt med semester och sommar men det är också, tycker jag, något glädjande och intressant med att komma tillbaka till universitetet. I första hand därför att universitetsmiljön är så rik och inspirerande om man tar sig tid att […]

Framtiden – men först semester

Idag åker jag hem från Almedalen för i år. Som vanligt har det varit intensiva dagar med massor av seminarier och möten. Det finns många programpunkter som handlar om universitet, högskolepolitik, forskningsfrågor eller om internationalisering, jämställdhet, samverkan med flera frågor som har beröring med vår sektor. Arrangörerna är allt från enskilda universitet till våra sektorsorgan […]

Almedalen

Även i år är Mittuniversitetet på plats i Almedalen som en del av “Framtidsregionen”. Samverkande parter är Mittuniversitetet, Näringslivsbolaget i Sundsvall, Handelskammaren Mitt, Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism och Sundsvalls kommun. Även Nya Ostkustbanan och Logistikparken är en del av Framtidsregionen. På programmet finns seminarier om turism, energifrågor, infrastruktur och transporter, skola och […]

Myndighetsdialog

Den årliga dialogen mellan universitetsledningen och utbildningsdepartementet ägde rum förra veckan. Från vår sida deltar rektor, prorektor och förvaltningschef medan departementet representeras av tjänstemän från UoH-enheten och forskningsenheten samt, denna gång, även statssekreteraren. Från departementets sida aviserades ett intresse för frågor som berör internationalisering, breddad rekrytering och jämställdhet samt, förstås, även den kommande forskningspropositionen 2016. […]

Universitetsstyrelsens sammanträde

Tidigare i veckan sammanträdde Mittuniversitetets styrelse. Maj-mötet är ett tvådagarsmöte där en dag ägnas diskussioner kring för universitetet viktiga framtidsfrågor medan styrelsemötet är den andra dagen. De två senaste åren har ägnats långsiktiga forsknings- och utbildningsfrågor som delar i arbetet med ställningstaganden och strategier inom dessa områden. Årets möte ägnades samverkansfrågor. Diskussionen byggdes upp kring […]

Nytt kvalitetssystem för högre utbildning!

Idag ordnade SUHF ett seminarium för erfarenhetsutbyte om det nya kvalitetssystemet som just nu är ute på remiss. Förhoppningsvis blir remissrundan, som avslutas 8 maj, positiv och det nya systemet kan komma att utvecklas och införas under 2015-2016. Det förslag som regeringen nu skickat ut är i många avseenden mycket nära de ställningstaganden som SUHF […]

Public good or private benefit

Moderata studenter föreslog i en debattartikel för en kort tid sedan att studieavgifter skulle införas vid högskolor och universitet. Det satte igång en debatt kring avgifter med responser från några andra studentorganisationer med andra, eller motsatta, åsikter. Införandet av avgifter innebär, i ett litet vidare perspektiv, att högre utbildning flyttas från att vara en allmän nytta […]