Framtiden – men först semester

Idag åker jag hem från Almedalen för i år. Som vanligt har det varit intensiva dagar med massor av seminarier och möten. Det finns många programpunkter som handlar om universitet, högskolepolitik, forskningsfrågor eller om internationalisering, jämställdhet, samverkan med flera frågor som har beröring med vår sektor. Arrangörerna är allt från enskilda universitet till våra sektorsorgan […]

Almedalen

Även i år är Mittuniversitetet på plats i Almedalen som en del av “Framtidsregionen”. Samverkande parter är Mittuniversitetet, Näringslivsbolaget i Sundsvall, Handelskammaren Mitt, Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism och Sundsvalls kommun. Även Nya Ostkustbanan och Logistikparken är en del av Framtidsregionen. På programmet finns seminarier om turism, energifrågor, infrastruktur och transporter, skola och […]

Myndighetsdialog

Den årliga dialogen mellan universitetsledningen och utbildningsdepartementet ägde rum förra veckan. Från vår sida deltar rektor, prorektor och förvaltningschef medan departementet representeras av tjänstemän från UoH-enheten och forskningsenheten samt, denna gång, även statssekreteraren. Från departementets sida aviserades ett intresse för frågor som berör internationalisering, breddad rekrytering och jämställdhet samt, förstås, även den kommande forskningspropositionen 2016. […]

Universitetsstyrelsens sammanträde

Tidigare i veckan sammanträdde Mittuniversitetets styrelse. Maj-mötet är ett tvådagarsmöte där en dag ägnas diskussioner kring för universitetet viktiga framtidsfrågor medan styrelsemötet är den andra dagen. De två senaste åren har ägnats långsiktiga forsknings- och utbildningsfrågor som delar i arbetet med ställningstaganden och strategier inom dessa områden. Årets möte ägnades samverkansfrågor. Diskussionen byggdes upp kring […]

Nytt kvalitetssystem för högre utbildning!

Idag ordnade SUHF ett seminarium för erfarenhetsutbyte om det nya kvalitetssystemet som just nu är ute på remiss. Förhoppningsvis blir remissrundan, som avslutas 8 maj, positiv och det nya systemet kan komma att utvecklas och införas under 2015-2016. Det förslag som regeringen nu skickat ut är i många avseenden mycket nära de ställningstaganden som SUHF […]

Public good or private benefit

Moderata studenter föreslog i en debattartikel för en kort tid sedan att studieavgifter skulle införas vid högskolor och universitet. Det satte igång en debatt kring avgifter med responser från några andra studentorganisationer med andra, eller motsatta, åsikter. Införandet av avgifter innebär, i ett litet vidare perspektiv, att högre utbildning flyttas från att vara en allmän nytta […]

Ministerbesök vid Miun

Idag besökte högskole- och forskningsminister Helene Hellemark Knutsson Mittuniversitetet för att under några timmar träffa en del av våra forskare och för att diskutera högskolefrågor. STC/FSCN besöktes liksom MKV. Det innebar presentation av arbetet med att utveckla nya former av kondensatorer och elmotorer samt en presentation av  det unika bildjournalistikprogrammet som Miun erbjuder. Därefter diskuterade vi aktuella högskolefrågor och […]

Att bygga framtidens forskningsmiljöer

Idag startade det utbildnings-/ledarskapsprogram som är kopplat till det meriteringsprogram som Miun har sjösatt under året. Ett 30-tal forskare som disputerat under de senaste åren har fått möjligheten att under två år få forskningstid för att utveckla sin forskning och forskningsmiljö, att under den tiden också vistas vid ett utländskt lärosäte under en viss tid […]

Universitetsbesök i USA

Under föregående vecka reste jag tillsammans med fakultetsledningarna och representanter för olika forskargrupper till USA för besök vid några partneruniversitet. De universitet som besöktes var Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) i Atlanta, University of North Carolina i Chapel Hill, North Carolina State University i Raleigh och University of Delaware i Newark. Samtliga besök var i […]

Chefsforum

Två gånger per termin träffas alla Miuns chefer för diskussioner. Denna gång var det ett lunch – lunch-möte i Sundsvall. Den första dagen ägnades, förutom allmän information, till en redogörelse och diskussion om det nya servicecentrum som håller på att etableras i Sundsvall och Östersund. Syftet är att samla service för studenter och besökare som idag finns på […]