Anna-Karin Stockentrand

Tjänstepensionen i tider av kris

Coronapandemin har redan fått förödande effekter på både hälsa och ekonomi världen över – två områden som hänger tätt ihop. I det här inlägget vill jag rikta uppmärksamhet mot ett specifikt område som vi i och med krisen fått extra stor anledning att fundera över, nämligen tjänstepensionen.

För människor som inom en ganska snar framtid ska gå i pension blir den omedelbara frågan hur börsnedgångar och ekonomisk oro påverkar de faktiska belopp som de kommer att kunna få i pension. Men även för yngre finns frågor att fundera på. För många yngre yrkesarbetande ser situationen annorlunda ut än för de som är närmare pensionsåldern i så måtto att de förstnämnda i allt större utsträckning kommer att få en premiebestämd tjänstepension.

Tidigare var det vanligt med så kallad förmånsbestämd tjänstepension, det vill säga en pension som i förväg beräknades fram enligt ett avtal och som också var bestämd till ett visst belopp, ofta beräknat som en andel av lönen och ofta baserat på den lön man arbetat sig upp till i slutet av sitt yrkesliv.

Detta kan jämföras med en premiebaserad pension där arbetsgivaren betalar in en viss andel i premier, vilka sedan förvaltas av någon som tar en avgift för detta och där pensionen kommer att påverkas direkt av förändringarna på börsen. Det går inte att komma ifrån att den förmånsbestämda pensionen ger en större trygghet för pensionstagaren eftersom den inte påverkas av sådant som ekonomiska kriser och börsras. I stället är det arbetsgivaren som står för risken. Pensionstagaren kan förvisso då inte heller ta del av börsuppgångar över tid. Men, i dessa Coronatider intresserar vi oss mindre för de fördelar vi eventuellt kan få av högkonjunkturer och oroas mer av hur svåra effekterna av krisen blir för den enskilde.

Det mest sannolika är att alla de former av premiebestämd tjänstepension som finns idag, alltså både den där pensionsbolagen själva sköter förvaltningen och andra mer riskfyllda former med direkt placering i fonder och aktier, kommer att påverkas av krisen och därtill kopplade börsnedgångar. För den premiebestämda tjänstepensionen spelar även samtliga år som anställd roll. Det betyder att en utbredd arbetslöshet får större effekt, vilket blir en ytterligare försämring av den ekonomiska utsikten för dem som redan hamnat i en svår situation på grund av arbetslöshet. Den krassa verkligheten för många människor som hamnar i denna situation är att de kanske måste skjuta fram pensionen några år. Detta blir särskilt svårt för de allra mest utsatta, så som kvinnor med fysiskt ansträngande yrken inom bland annat vård och omsorg. Det är också dessa grupper som har de lägsta allmänpensionerna. Kanske kan Coronakrisen få ansvariga politiker att börja fundera på nya lösningar för att ta bättre hand om dessa både utsatta och viktiga grupper i samhället när de blir äldre?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera