Gunnar Berg

Skolans marknadisering 9: Skolans samhälleliga legitimitet

Skolplikten, som togs upp i föregående blogginlägg, bygger på en tvingande lagstiftning som formellt sett gör skolan till en tvångsinstitution. För att en frihetsinskränkning av detta slag ska kunna vinna och behålla en samhällelig legitimitet i ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle förutsätts att i synnerhet vårdnadshavare och elever upplever att rättigheterna som är förknippade med skolplikten väger tyngre än det formella skoltvånget.

    Det är uppenbart att förtroendet i samhället för skolans verksamhet sviktar. Internationella och nationella utvärderingar ger vid handen att skolan har uppenbara problem att hantera sina uppdrag. Bristfälligheter i demokratiuppdraget tar sig uttryck i att likvärdigheten, som under hela efterkrigstiden framställts som juvelen i skolans institutionella krona, tenderar att bli mer och mer obsolet. Hur det står till med skolans kunskapsuppdrag (eller åtminstone väsentliga delar av det) framgår av de uppmärksammade PISA-mätningarna. Problem med skolans och elevers arbetsmiljö kommer bl.a. till uttryck i mobbningsproblematiken och bristfällig fysisk miljö. Slutsatsen av detta är att balansen mellan skyldigheter för elever som följer av skoltvånget och motsvarande utlovade rättigheter är i dagsläget haltande och en grogrund för att ytterligare undergräva skolans samhälleliga legitimitet.

     Lösningen på detta problem ligger knappast i åtgärder som förlängd skolplikt, betyg i lägre åldrar, skarpare skolinspektion, fler nationella prov eller andra utökade kontrollåtgärder. Lösningen ligger inte heller i skolans marknadisering i form av skolpeng, fritt skolval och fri resursanvändning. Lösningen finns snarare att söka bland skolans professionella som måste tillerkännas ett reellt frirum för egna och självständiga handlingar. Men om detta verkligen ska fungera krävs att de professionella tar sitt ansvar och verkligen använder frirummet för ett genomtänkt vardagsarbete som vilar på överväganden om vad som är elevers bästa.