Erik Borglund

Informationsdelning och lägesbild

Tillsammans med Malin Lintzén (konsult) och Jonas Landgren vid Göteborgs universitet skrev jag en bok om informationsdelning och lägesbild som publicerades 2014. Det var ett resultat av ett flerårigt arbete lett av MSB för att skapa en ny nationell grund för krishantering. Efter ca3 år genomförde jag och Jonas en kortare studie på uppdrag åt MSB för att studera och förstå om någon metodik för lägesbild utvecklats i Sverige.

Gemensamt för det arbete vi gjort har varit att man i stort bygger upp en lägesbild på vad vi beskrev som “urval av särskilt viktig information” som då är tillgänglig. Arbetet med lägesbilden har olika syften och detta påverkar kraftigt den formen av lägesbilden. I den pågående Pandemin så sker den mesta krisledning distribuerat, dvs man träffas online på olika sätt och det är inte lika vanligt med att samlas i ett “stabsrum” eller krisledningscentral. Detta gör att jag och Jonas finner det extremt relevant att studera och skapa ny förståelse för hur arbetet med lägesbild och informationsdelning har utvecklats under pandemin och vilka nödvändiga förändringar detta kan ge på de hittills utvecklade metoder och tekniker för lägesbild och informationsdelning. Detta är ett arbete vi hoppas kunna få arbeta med när pandemin är över.

Om jag då utanför det praktiska arbetet med lägesbilder försöker att reflektera och ta till mig den lägesbild som på de dagliga presskonferenser om Pandemin presenteras. På de dagliga presskonferenserna så presenteras en lägesbild från Folkhälsomyndigheten och från Socialstyrelsen. Vid några tillfällen har andra sektorsmyndigheter delgett sin lägesbild. Men det intressanta och delvis anmärkningsvärda är hur MSB agerar. Enligt sin egen hemsida anger de att de har följande operativa uppdrag:

“I det operativa uppdraget arbetar vi mot de mål som riksdagen slagit fast för Sveriges säkerhet, att värna:

  • befolkningens liv och hälsa
  • samhällets funktionalitet
  • förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Myndighetens operativa arbete sker främst inom de tre rollerna:

  1. stärker den nationella beredskapen
  2. driver aktörernas gemensamma hantering
  3. och stärker andra aktörer med kompetens och materiel.”
    (hämtat 2020-04-23 från https://www.msb.se/sv/om-msb/var-roll-i-samhallet/operativa-uppdrag/)

Det är ett ganska omfattande operativt uppdrag som jag tyvärr saknar omnämnas och förmedlas på de dagliga presskonferenserna. Exempelvis ingår det i punkten “att stärka den nationella beredskapen” bland annat om att ta fram lägesbilder. På de dagliga presskonferenserna skulle det vara spännande om även en samhällelig lägesbild kunde presenteras där en kanske mer holistisk bild av pandemins effekt kunnat delges. MSB har en möjlighet att ta ett nationellt samordnande ansvar och genom lägesbilder visa detta.

http://erikborglund.wordpress.com