Erik Borglund

Lägesbilder

Jag hade för ett dygn sedan ett fantastiskt online-möte med ett företag som jag finner gör väldigt spännande och nyskapande saker kopplat till krishantering, krisledning och övning. Vårt samtal handlade om arbete med lägesbilder och informationsdelning. I dessa tider med presentation av den nationella lägesbilden varje dag kl 1400 så är begreppet än mer relevant. MSB bjöd in forskare att i spår av pandemin komma med förslag på intressanta forskningsområden som en effekt av Corona/Covid-19. Jag som tillsammans med Jonas Landgren har ett lite nördigt intresse för lägesbilder skrev ett förslag där målet var att utifrån de erfarenheter som myndigheter under corona-pandemin har skaffat sig, utveckla lägesbild och informationsdelning 2.0. Vi har en unik möjlighet att fånga hur myndigheter som beroende på FHMs rekommendationer om hem-arbete, i många fall har skapat en distans-baserad krisledning. Nu fann inte MSB att arbete med lägesbilder och informationsdelning var tillräckligt forsknings-intressant, men jag det företag jag samtalade med igår delar inte den utmaningen.

En lägesbild är kortfattat en sammanställning av ett urval av tillgänglig information som kan ge mig ett bra underlag för att kunna fatta kloka beslut under en kris. Lägesbilden består av information som syftar till meningsskapande av ett skeende, det innebär också att lägesbilder inte är bestående av exakt likadana komponenter. Ofta består lägesbilden av information som berör: Inträffad händelse, händelseutveckling, resursanvändning, åtgärder och beslut samt prognos.

För att arbeta med lägesbild krävs information, och information får man genom att inhämta och dela information med andra, vilket är ganska självklart. Det spännande är att informationsdelning som praktik är att när du delar information under en kris är den ofta starkt kopplad till en kontext, och kontexten är sällan enkel att förmedla och bevara. En annan intressant aspekt är att en lägesbild skapas utifrån ett urval av tillgänglig information, och i efterhand när man har mer information kan beslut som tagits te sig väldigt konstiga. Att då kunna gå tillbaka och förstå vilket underlag en lägesbild hade vid tillkomst och vilka beslut som grundades på denna lägesbild ger en viktig förståelse för utvecklingen av en kris.

Sammantaget så påstår jag att lägesbild och informationsdelning på långa vägar är självklart och det behöver ytterligare utforskas och göras begripligt. Därför kommer jag och ovan nämnda företag gå vidare med arbete i ytterligare förstå och utveckla arbetet med lägesbild och informationsdelning.

 

http://erikborglund.wordpress.com