Att genomföra skolreformer 12: Organisationskultur som maktordning

Att genomföra skolreformer 12: Organisationskultur som maktordning Ett av de vanligast använda begreppen när organisationers inre arbete och ledarskap uppmärksammas är organisationskultur. Ett standardverk inom den systemorienterade forskningslitteraturen är Schein bok Organizational Culture and Leadership. I litteratur av detta slag framställs organisationskultur som sociala företeelser som framför allt är knutna till den ”informella” organisationen. Detta innebär att …

Att genomföra skolreformer 11: Skolorganisationers frånvaro av kollektiv identitet

I föregående blogginlägg behandlades hur skolreformer med mångtydigt innehåll öppnar för att vad som till syvende och sist avgör reformens utfall är hur dess mottagare, framför allt skolans professionella, de facto förhåller sig till det flertydiga innehållet. Begreppet aktörsberedskap togs upp som ett uttryck för hur lärare, skolledare m.fl. företräder olika åsiktsuppfattningar – intresseinriktningar – …

Att genomföra skolreformer 10: Aktörsberedskap som uttryck för professionella intressen

När vi resonerar om genomförande av skolreformer som ett intresseproblem snarare än ett tidsproblem, hamnar begreppet aktörsberedskap i fokus. Det myntades i projektet SIAu (Utvärdering/uppföljning av SIA-reformen) som genomfördes under 1980-talet under Erik Wallins ledarskap. I SIAu studerade vi bl.a. hur reformen om skolans inre arbete (SIA och Lgr 80) genomfördes i skolors vardagsarbete. Utbildningsreformer …

Att genomföra skolreformer 9: Vårens inlägg i sammandrag som avstamp för fortsättnngen…

I ett antal inlägg på bloggen under våren 2014 har jag diskuterat grundvalarna för efterkrigstidens implementering av skolreformer. Officiellt (bort)förklaras vanligtvis glappet mellan skolans vardagsarbete och statliga utbildningsreformer som etttidsproblem. Denna förklaringsmodell har – i princip oavsett politisk regim – återkommit under hela efterkrigstiden. Jan Björklund brukar metaforiskt belysa tidsproblemet med atlantångaren och den tid …

Skolans uppdrag 4: Entreprenörskap – kärnan i skolans kompetensutvecklande uppdrag

Ett synnerligen markant uttryck för skolanskompetensutvecklande uppdrag är att de aktuella skolpolitiska styrdokumenten genomsyras av skrivningar som lyfter framentreprenörskap som ledstjärna för skolans arbete. Detta kan belysas av att i motivtexten i propositionen till den nya skollag som trädde i kraft 1 juli i år trycks det på att entreprenörskap ”… ska löpa som en röd tråd …

Skolans uppdrag 12: Fråga: Vad är bildning? Svar: Vetande, vett, hut och hållning!

I några av de tidigare blogginläggen om skolans uppdrag har jag tagit upp bildning som ett nyckelbegrepp i anslutning till att skolans kulturreproducerande uppdrag lyfts fram. Forskare somSven-Erik Liedman påtalar att skolan mer eller mindre har tappat sitt bildningsuppdrag. Bengt Göransson pläderar för att en bildningskommission bör tillsättas, och liknande tankegångar har framförts av Ulf P Lundgren. I detta …

Hej du bloggläsare!

Jag gör nu ett sommaruppehåll med inläggen och återkommer under andra halvan av augusti. Min avsikt är att höstinläggen ska ägnas åt att vrida och vända på frågan om skolans uppdrag.   Jag tycker att vi ibland har en tendens att vara lite slappa när vi pratar om uppdragen. Vi nämner kunskapsuppdraget och möjligen (men numera inte självklart) demokratiuppdraget, …

Lärare som ledare 9: Tillbaka till frågan om katederundervisning

I blogginlägget Lärare som ledare 7 om karismatiskt ledarskap knöt jag bl.a. an till en essäistisk DN-artikel av Lena Andersson. I detta inlägg kommer jag att utgå från en annan av hennes texter, nämligen Till katederundervisningens försvar (i boken Förnuft och högmod, Natur & Kultur, 2011) där hon talar sig varm för katederpedagogikens överlägsna förtjänster som undervisningsmetod.     Anderssons resonemang …

Skolans marknadisering 12: Debatt om skolans marknadisering

I detta blogginlägg nöjer jag mig med att hänvisa till nedanstående debattartikel och kommentarer. Skola och Samhälle Hej! Sommaren är varm, vindarna ljumma, badvattnet svalkande. Men snart är det lättjefulla sommarlivet över och allvaret börjar. För oss i S.O.S. – Skola och samhälle – börjar det den 25 augusti. Då återupptar vi publiceringarna på nätet. …

Att genomföra skolreformer 8: Vad säger PISA om skolans likvärdighet?

I förra blogginlägget hänvisade jag till en inspelning av (en länk till) ett Almedals-seminarium som ägde rum den 4/7 som jag hade förmånen att medverka i. Det handlade om vad som händer med elever när skolans marknadiseras. Nedan hänvisas till en inspelning av ett annat Almedals-seminarium som ägde rum den 1/7. I detta diskuterades skolans …