Frirummet 3: Det goda samtalet 1

Ett nyckelbegrepp i mina två tidigare bloggbidrag är det goda samtalet. Men vad innebär det närmare bestämt? Detta är en fråga som tas upp – och förhoppningsvis besvaras – i serie av kommande blogginlägg. Kommunicera, prata, samtala, argumentera, diskutera, resonera, reflektera, konversera… Kärt barn har många namn. Talet som om företeelse återspeglar primärt en ensidig kommunikation …

Inspektörer och inspekterade tar ett gemensamt ansvar för skolors kvalitetsutveckling

Under 2000-talet har den statliga skolinspektionen expanderat enormt och utgör f.o.m. 2008 ett eget statligt verk. Inspektionen är inriktad på tillsyn som har att göra med skolors och skolhuvudmäns efterlevnad av regler och anvisningar, ochkvalitetsgranskning som knyter an till skolors/skolhuvudmäns måluppfyllelse. Enligt inspektionen fungerar tillsynsverksamheten väl, medan kvalitetsgranskningen är mer problematisk. En förklaring till detta kan sökas i …

Välkommen till bloggen Frirummet!

Syftet med bloggen är att den ska fungera som mötesplats för personer med intresse av att föra goda samtal om skolan, skolutveckling, skolledarskap och lärarskap, bildning, utbildning och liknande områden. Bloggen vilar på bidrag från mig med anknytning till dessa teman. Min ambition är att någorlunda regelbundet komma med sådana korta inspel. Gamla bidrag kommer att sparas …