Anders Fällström

Strategiarbete och inspirationsdagar

På torsdag och fredag den här veckan är det dags för rektors inspirationsdagar. I år är samtliga aMiun_ÖstersundSm_DSC_6943nställda inbjudna för att diskutera och jobba med universitetets kommande mål och strategier och glädjande är det att så många velat delta. Idag finns tre strategier: en forskningsstrategi, en utbildningsstrategi och en strategi för verksamhetens förutsättningar. Att det ser ut så har sina historiska skäl, men min uppfattning – och något som stärks av vad som kommit fram i arbetet med Miun 2025 – är att det finns en stor samsyn kring att vi nu, när dessa tre går ut, bör ha ett sammanhållet mål- och strategidokument.

Strategiarbetet inleddes vid universitetsstyrelsens internat i Tromsö i maj, då den, till stora delar nya, styrelsen inledde diskussionerna om vilket universitet vi ska vara, vilka utmaningar vi har framför oss och var vi kan spela roll i samhällets utveckling. Nästa steg  är alltså att alla vi anställda ska få vara med och påverka universitetets framtida inriktning och utveckling. Därefter kommer styrelsen i september att lägga fast den plan enligt vilken arbetet ska fortskrida för att någon gång under våren utmynna i ett dokument som styrelsen kan fastslå. Arbetet efter inspirationsdagarna kommer naturligtvis mycket att handla om att konkretisera det som kommer ut ur de dagarnas diskussioner, inhämta ytterligare idéer och tankar från andra forum och att ta ställning till olika, ibland säkert mer eller mindre motstridiga, förslag som kommit upp, bolla tillbaka till olika delar av universitetet och slutgiltigt skriva samman ett slutdokument.

Vid torsdagens och fredagens inspirationsdagar kommer vi, som ni säkert sett ur programmet, att först få lyssna till ett par inspirerande och kanske tankeväckande föredrag av Tobias Degsell och Siduri Poli. Titlar och kort beskrivning av deras föredrag finns i programmet här!

Efter lunch ägnar vi oss åt att vid fyra olika stationer diskutera vad vi tycker är viktigt att ta med oss in i det fortsatta arbetet. Det kan vara bra att redan nu i början av veckan börja tänka över vad just du tycker är viktigt för att Mittuniversitetet ska utvecklas så bra som möjligt. De fyra stationerna kommer att ha skilda ingångar till framtiden.

SkärmklippEn station kommer att handla om vad som är viktigt att vi tar med oss från tidigare mål och strategier. På torsdag och fredag kommer dessa att finnas tillgängliga, men börja gärna redan  nu fundera på vad de innehållit och vad som är viktigt att vi inte tappar bort inför framtiden. Här kan det väl också vara av värde att tänka igenom de forskningsstrategier som varje avdelning ska ha gjort, så inte viktiga övergripande saker i dessa tappas bort.

En station kommer att handla om nya mål och strategier. Börja gärna också för detta att redan nu tänka och fundera på vad som är viktigast. Det kan handla om livslångt lärande och kompetensutveckling, forsknings- och utbilidningsinfrasturktur, spets-breddforskning, professionsutbildning och professionsforskning, digitalisering, samverkan och samarbeten, internationalisering, sommaruniversitet, innovation och mängder av andra saker. Vad tror du är viktigast att vi utvecklar på allvar inför framtiden?

En tredje station handlar om våra tillgångar och vilket universitet vi vill vara. Vilka är våra största och viktigaste tillgångar idag? Här är en god utgångspunkt det arbete som gjorts i Miun 2025, men också diskussioner som förekommit på avdelningar, i kollegier, nämnder, kommittéer och andra forum. Vad ska Mittuniversitetet vara känt för? Vad ska man, externt och internt, tänka på när man tänker på eller hör talas om Mittuniversitetet?

Den fjärde stationen kommer att handla om samhällsutmaningar där vi tror Mittuniversiteet kommer att kunna spela en viktig roll. Global energiförsörjning, klimatfrågan, övergångsfrekvenser i Jämtland, kompetensförsörjning inom vård, skola och företag, miljösanering? Vilka är de viktigaste utmaningarna vi ser framför oss där vi tror att vi kommer att kunna bidra på ett viktigt sätt? Börja fundera redan nu!

Mittuniversitetet – ett globalt unviersitet med regionalt engagemang för livslångt lärande och kompetensförnyelse som lägger stor vikt vid samhällsengagemang. För att kunna vara det och för att kunna vara ett universitet över huvud taget, är grunden för allt vårt arbete såklart en stark och bra forskning och utbildning, men hur kan den användas till att bidra till samhällets utveckling på bästa sätt? Och vad behöver vi för stöd för att komma dit?

Vi ses på torsdag i Sundsvall och fredag i Östersund. Jag ser verkligen fram emot mycket givande och viktiga diskussioner! Varmt välkomna!