Anders Fällström

Inspiration från USA

Stark och god forskning och utbildning är självklart grunden för ett universitet. I princip allt annat vi gör måste bidra till höjd kvalitet i dessa eller på annat sätt gynna dessa. För Mittuniversitetet räcker det dock inte med att bara göra bra forskning och utbildning hur bra vi än är på det. En väldigt viktig sak är universitets betydelse i samhället. Det kan såklart betyda väldigt många olika saker, alltifrån viktiga forskningssamarbeten, deltagande i samhällsdebatten, föreläsande på senioruniversitet och mycket annat. En viktig del i detta är något som vi skulle kunna kalla ”Hela-livet-perspektiv”. Universitetets roll genom hela livet, alla åldrar.

Just nu befinner sig jag och Anna-Lena Perdahl på en resa i USA som planerades tidigt i våras och där det största fokuset är just detta ”hela-livet-perspektiv”. Vi kommer säkert att få tillfälle att i olika forum återkomma mer detaljerat till olika delar av detta, men några övergripande rader tänkte jag kunde vara på sin plats redan nu. I ”hela-livet-perspektivet” ligger egentligen hur universitetet kan och bör spela en roll för alla; Från barn till våra allra äldsta. Häri ligger såklart sådana saker som övergångsfrekvenser, skapa intresse för utbildning och forskning, få en större förståelse i samhället för vad vi gör, vidareutbildning och kompetensväxling och mycket annat. Men det handlar också om hur vi – och då inte minst våra studenter – ännu bredare kan delta.

En av huvudanledningarna till denna resa har därför varit att studera, diskutera och få goda idéer kring generationsövergripande verksamheter. Något vi pratat med både Sundsvalls och Östersunds kommuner om redan i januari och något Anna-Lena lyft bl.a. med landshövdingen i Västernorrland och Härnösands kommunalråd och tagit upp i samband med vårens Mittforum liksom i Almedalen, är en typ av boende som ännu är tämligen ovanligt men som på olika håll i världen börjar växa fram. Här har vi också i höst fortsatt diskussionerna med inte minst Sundsvalls kommun och jag hoppas verkligen att det här ska kunna bli verklighet inom kort.Det handlar om att på olika sätt blanda student- och seniorboenden. I Cleveland besökte vi just ett sådant boende och de till det kopplade universiteten. Vid Judson Manor får ett antal studenter bo gratis i ett seniorboende. Motprestationen kan, t.ex. för studenter från Cleveland Insitute of Music (ett av USA:s allra främsta konservatorier) håller konserter, spelar och umgås med de äldre. Vi diskuterade mycket både med ledningen av boendet och universitetsledningarna om olika sätt man kan skapa sådana här lösningar på. Det kan handla om väldigt konkreta saker som med musikstudenterna, men det kan också handla om ”bredare” aktiviteter som studenter gör tillsammans med den äldre generationen. Det skulle också kunna vara ett sätt att få utflyttade akademiker som pensionerats att återvända till hembygden i och med en fortsatt koppling till universitetsvärlden, något universitetet också skulle kunna koppla ihop med gästföreläsningar och mycket annat. Vid en första anblick har det här kanske inte så väldigt mycket att göra direkt med våra utbildningar eller vår forskning, men ju mer man diskuterar och pratar kring det, desto mer inser man att det också påverkar just det. Sedan är nog det viktigaste att det är ett mycket bra sätt vi som universitet kan vara med och stimulera saker som bidrar till ett bättre samhälle. Att det sedan, om vi lyckas väl, skulle kunna vara något som sätter både vårt universitet, våra städer och vår region på kartan är ju bara en glad bonus i det hela. Syftet är förstås att skapa ett bättre samhälle med större förståelse.

Vi har också diskuterat alumnfrågor, något som återkommer i senare bloggar, men också här skulle vi, förutom mer traditionell alumnverksamhet, kunna tänka nytt. Varför inte affiliera pensionerade akademiker som har haft en anknytning till Mittuniversitetet eller till vår region? Säkert finns det också en hel del som har stugor i fjällvärlden eller på annat sätt ofta befinner sig i vår region och som skulle kunna affilieras till oss och bidra till vår, våra studenters och regionens utveckling. Också det exempel på generationsöverskridande aktiviteter.

Man skulle kunna säga att ”outreach” varit den röda tråden i de olika besök vi gjort. Förutom att studera och diskutera olika typer av generationsövergripande aktiviteter har vi också diskuterat vidareutbildning och kompetensväxling t.ex. vid New York University, School of professional studies, men naturligtvis också mer ”vanliga internationaliseringsresediskussioner” såsom möjlighet till student-, lärar- och forskarutbyten. Att träffa universitets- och fakultetsledningar som genom våra hemsidor läst in sig på Mittuniversitetet och har stor respekt för oss och gärna vill samarbeta med oss på alla nivåer fyller hjärtat med en särskild sorts glädje. Det pekar också på hur viktigt det är med kommunikation och att våra hemsidor på engelska är uppdaterade och bra på alla nivåer – från avdelningsnivå till mer övergripande. Forskning likaväl som utbildning. Även om det ofta kräver lite mer, så har intresset för forskar- och lärarutbyten också dykt upp överallt, vilket är särskilt glädjande.

Ett område där det gjordes en konkret ”outreach” till oss var samarbete inom forskning kring ursprungsbefolkning. Precis som i alla andra fall när forskare, men även andra erbjuder oss samarbeten, är det viktigt att vi ser över om och hur vi kan samarbeta. Vid Miun finns forskare som är intresserade av ursprungsbefolkning, så inom det området finns konkreta möjligheter att starta upp något intressant.

Något vi inte minst diskuterade vid University of Denver och Case Western Reserve University i Cleveland var något vi måste jobba med i vårt internationaliseringsarbete framöver och få igång ganska snabbt: gemensam- och dubbel examen. Det gäller både på forskarutbildningsnivå och grund-/avancerad nivå. Särskilt gemensam examen är inte alldeles lätt och det krävs ofta stor vilja inom hela universitetet – från universitetsledning, via förvaltningens jurister, ”international office” och examensenheter till fakultet och avdelning för att få det att fungera. Men finns viljan så brukar det mesta gå att lösa. Gemensam eller dubbel examen är ett alldeles ypperligt sätt att fördjupa vår internationalisering på och erbjuda våra studenter något riktigt bra samtidigt som det gynnar både våra utbildningar och vår forskning väldigt påtagligt. Och på lång sikt!

Som sagt, så kommer vi säkert att återkomma till mycket som dykt upp under denna vecka. Helt klart är att det finns väldigt mycket vi kan göra som gör oss till ett ännu bättre universitet och gör att vi kan spela en ännu viktigare roll i dagens samhälle!