Anders Fällström

Vad händer med språkverstaden?

En av de saker där diskussionerna vid universitetet nu kanske går som hetast handlar om vår språkverkstad. En sådan tillskapades genom ett projekt i utbildningsstrategin, men upphörde några månader innan jag tillträdde som rektor, då projektet löpte ut. Vikten av en fungerande och väl utvecklad språkverkstad tror jag vi alla, såväl studenter som personal, är helt överens om. Exakt hur den ska utformas finns det dock säkerligen många olika tankar om. Att något akut behöver göras torde dock stå klart.

Universitetsledningen har följt diskussionerna kring en språkverkstad den senaste tiden och inväntat den utredning som gjorts vid universitetsbiblioteket. Utredningen är nu klar och vi kan därför på allvar börja diskutera hur denna verksamhet ska formas. Vi står här å ena sidan inför att vi har ett akut behov av att koma igång och å andra sidan att vi behöver ett långsiktigt helhetstänk där vi tänker in alla funktioner som kopplar till en studieverkstad. Där måste den kompetens som idag finns vid SUSS och hanterar studenter med särskilda behov, det pågående projektet ”skrivlytet”, verktyg och metoder för att kunna stödja distans- och nätstudenter lika bra som campusstudenter och även andra delar lyftas in. Viktiga saker, såsom jag ser det, är också hur vi introducerar våra studenter till akademiska studier. Gör vi en särskild kurs kring sådant? Lägger vi in strimmor?

Vi behöver nu tänka långsiktigt och inte rusa fram med en alltför smal och enkel lösning. Med den utredning som nu gjorts som bas kommer därför det nyinrättade utbildningsrådet med Eva Dannetun i spetsen som en av sina allra första frågor att ta diskussionen om hur ett bra, helhetstänkande stöd ska formas för att sedan kunna ta detta vidare till ett beslut. För att komma igång med det mest akuta kommer vi dock att se till att ett par personer finns vid UB under 2018 för att påbörja det mest operativa och akuta.