Anna-Lena Perdahl

Alpmedel

Ända sedan jag för drygt ett år sedan började vid Mittuniversitetet har jag velat att vi skulle hitta en modell för att tillvarata goda utvecklingsidéer som nästan alltid finns i organisationer. Medarbetare ser saker som skulle kunna förbättra och utveckla verksamheten. Oftast sker nog det på en avdelning där man ständig ser hur det fungerar. Bland det första jag tog upp med Anders när han började var också just detta. Jag tyckte att vi borde avsätta medel för en ”innovationsfond” där idérika medarbetare kunde ansöka om medel.
Nu, ett år senare, är vi så gott som framme vid detta. Anders och jag har under det gångna året fortsatt prata om det och efter jul har vi diskuterat det i universitetsledningen. Inom ett par veckor kommer vi nu att kunna lansera något vi kallar ”strategiska utvecklingsmedel för allmänna lärosätesprojekt” – alpmedel.
Tidigare har det inte funnits någon strukturerad väg för att söka medel ur ”rektors strategiska medel”. Jag tror det är väldigt vanligt att det ser ut så på universitet och högskolor. Det har nog hos väldigt många av oss medarbetare inte ens funnits kännedom att det gått eller ens att medlen existerat. Det blir såklart orättvist, men det riskerar också att göra att våra resurser inte används på ett ur strategisk utgångspunkt optimalt sätt. Rektor kommer nu därför att ta större delen av de medlen och avsätta för just ”strategiska utvecklingsmedel för allmänna lärosätesprojekt”.
Ur alpmedlen ska avdelningar, fakulteter, biblioteket, förvaltningen och kom/sam kunna söka. Typiskt gör man det för ett pilotprojekt eller en förstudie som på sikt ska kunna gynna hela lärosätets utveckling, som är nyskapande och som inte kan anses vara ordinarie verksamhet. Det ska handla om relativt stora pilotprojekt. Vi har pratat om storleksordningen en halv till en och en halv miljon per år och projekt som kan vara ett- eller fleråriga.
Det ska kunna röra sig om projekt som handlar om utbildning, forskning, samverkan eller administration. Bedömning och rangordning av de projekt som söker medel kommer därför att göras av mig, prorektor för utbildning, prorektor för forskning och förvaltningschefen. För att sprida kännedomen om de projekt som beviljas medel planerar vi att en gång om året ordna en slags seminariedag där de beviljade projekten presenterar sig och i slutet av projekttiden kommer de resultat som kommit av projekten att presenteras.
Med alla sådana här ”extrapengar” finns alltid risken att det ”helt plötsligt” kommer pengar som det inte budgeterats för och som därför i praktiken blir svåra att använda, då bemanning och planering redan gjorts. För att undvika detta kommer vi att se till att beslut om medel för kommande år fattas i juni året innan. Då vet man ett halvår innan projektet ska dra igång vad som gäller och det kan komma in i ordinarie budget- och planeringsprocess på t.ex. avdelningen.
I samband med att alpmedlen lanseras kommer rektor förmodligen inte att fortsätta bevilja medel till t.ex. konferenser ur rektors strategiska medel, men mer information om det kommer när beslutet om alpmedlen fattats.
Jag hoppas att det här ska bli något uppskattat, men framförallt att det ska göra att några av alla de idéer för förbättring av verksamheten och utveckling av vårt universitet som många går och bär på ska kunna förverkligas.