Håkan Wiklund

Tankar om kollegialitet, arbetsmiljö och framgång

Jag har samlat mängder med tankar genom åren men det är en som har överordnats de andra. Jag är nämligen övertygad om att just den frågan är grunden till alla visioners och strategiers framgång. Det handlar inte om frågor om söktryck eller externfinansiering, även om de ofrånkomligen är möjliggörare för vår verksamhet. Men likt andra prestationsmått så föregås de av något djupare, något mer fundamentalt. Jag tänker på hur vi mår och hur vi trivs på vår arbetsplats. För det är där framgången börjar. 

För en modern kunskapsorganisation är attraktiviteten av central betydelse, för en framstående helt avgörande. Högklassig utbildning och forskning tar sin utgångspunkt i nyfikna, kreativa och välmående medarbetare vars ambitioner, verksamhet och samarbeten föder kunskap som får genomslag i akademi och samhälle. Ett universitets framgång avgörs av människor. Av växande medarbetare och studenter. Och de görs sällan rättvisa i tabeller och diagram.

Som prorektor för forskning kommer jag värna extra mycket om frågor som adresserar forskningsmiljöernas arbetsmiljö, till forskningens inre villkor och drivkrafter. Jag är övertygad om att Mittuniversitetets strategi 2019-2023 bör åtföljas av ett systematiskt arbete inom detta område. För att uppnå mål som ökad externfinansiering, fler nydanande forskningsresultat, fler forskningsdrivna innovationer och fler examinerade doktorer krävs att vi även arbetar i forskningsprocessernas tidiga faser där förutsättningar skapas. I linje med tidigare forskning visar en ny rapport från Karolinska institutet att en bra arbetsmiljö borgar för bättre prestationer när det gäller att erhålla externa bidrag och publicera i högkvalitativa tidskrifter. Den visar också att om arbetsmiljön förändras så förändras också prestationen. 

Vi ska tillsammans lägga kraft på att ytterligare stärka forskargruppers förmågor att i kombination med strategiskt och engagerat ledarskap utveckla attraktiva, välmående och framgångsrika forskningsmiljöer. Våra långsiktiga forskningsframgångar baseras på hur väl vi lyckas med detta. Det handlar om kulturrelaterade frågor som är lärosätesgemensamma och angelägna inom hela Mittuniversitetet. Det handlar om komplexa frågor som förutsätter utvecklad samverkan mellan linjens chefer och den kollegiala organisationen och som måste drivas med tydligt engagemang. Det handlar om att ytterligare lyfta det vetenskapliga ledarskapet som kollegial främjare av medarbetarnas prestationer och att sprida ljus över det kollegiala medarbetarskapet. Forskningskulturer som inramar det vetenskapliga samtalet och där idékraft står över hierarki. 

Vår studie- och arbetsmiljö ska attrahera studenter och medarbetare som bidrar till global och regional utveckling. Det är ett av de fyra övergripande målen i Mittuniversitetets strategi 2019-2023. Jag önskar att vi i slutet av 2023 kan blicka tillbaka och konstatera att vi tillsammans – universitetsledning, fakulteter, institutioner, förvaltning och studenter – har genomfört ett spännande och nydanande arbete inom detta område.