Håkan Wiklund

Nya regler för centrum och forum

Mittuniversitetet ska vara ett universitet som tänjer gränser och tänker nytt. Med den ambitionen behöver forskningen kunna mötas och utmana, jämföra och pröva kunskap utifrån olika infallsvinklar och vetenskapliga perspektiv. Allt med det goda kollegiala samtalet som grund. Ämnesforskningen och de inomvetenskapliga perspektiven utgör grunden i Mittuniversitetets forskning, men därutöver behöver vi adressera viktiga samhällsutmaningar och tematiska forskningsfält vars vetenskapliga närmanden underlättas av samarbeten över ämnesgränserna. Här kan forskningsbaserade arbetsenheter inrama angelägna tematiska områden, i vårt fall centrum och forum.

Centrumformen har funnits relativt länge och har styrts av varierande regelverk genom åren. Vad gäller forum så har vi endast ett, Forum för genusvetenskap, och mitt intryck är att intresset för just forumformen har ökat under senare år. För ett år sedan beslutade Forskningsrådet att reglerna för centrum (tidigare forskningscentra) ska revideras och att universitetsgemensamma regler för forum ska tas fram. En fakultetsövergripande arbetsgrupp har därefter utarbetat ett förslag, inspirerat av nationella utblickar och med utgångspunkt i befintliga regelverk. Efter remissomgång, diskussioner och justeringar är nu de nya reglerna klara och beslutas av rektor den 10 december.

Ett centrum ska vara en profilbärande miljö med stark position inom och utanför lärosätet där miljön är en sammanhållen verksamhet med en gemensam vision och plan kring vilken man fokuserar. Ett centrum ska, genom att underlätta och utveckla samarbeten som överskrider befintliga ämnesgränser, bedriva internationellt framstående forskning inom ett tematiskt område. Verksamheten ska främja extern samverkan och extern finansiering på ett sätt som bidrar till ökad kvalitet i forskningen.

Ett forum ska vara en universitetsövergripande och mångvetenskaplig arbetsenhet som fungerar som en mötesplats för forskare och intressenter inom ett tematiskt område. Syftet med ett forum är att öka det mångvetenskapliga samarbetet, det interna och externa intresset och attraktionskraften, samt utvecklingen inom ett visst tematiskt område.

Centrum- och forumformen får vissa likheter men skiljer sig också åt i väsentliga avseenden, alltifrån idébärande konstruktion till formaliserade krav och rutiner. Ett forum omfattas exempelvis inte av centrumets intäktskrav och krav på återkommande forskningsutvärdering. Inom andra områden är reglerna medvetet trubbiga för att medge en rimlig grad av flexibilitet och anpassningsbarhet. Men oavsett form så fortsätter de mångvetenskapliga mötesplatserna vara viktiga kunskapsbyggare för Mittuniversitetet och vår omvärld.