Håkan Wiklund

Mittuniversitetets program blir allt attraktivare

Mittuniversitetet har kommit upp i tonåren och det är förstås massor som har utvecklats under de tidiga universitetsåren, inom alla verksamhetsområden. Det räcker med att bläddra i tidigare årsredovisningar så slås man av hur mycket som har hänt sedan 2005. 

Jag tänkte uppmärksamma en av alla uppmuntrande förändringar, nämligen söktrycket. På totalen, dvs när vi räknar in både program och kurser, har vi idag ett sammantaget söktryck för höstterminen på 1,2 vilket för övrigt är samma söktryck som Uppsala universitet har. För sökande utan tidigare högskolestudier är motsvarande siffra 1,6 vilket är samma söktryck som Stockholms universitet har (UKÄ & SCB: UF 46 SM 1901). Dessa totalsiffror har inte ändrats dramatiskt under åren.

I det nationella perspektivet kan vi se några intressanta förändringar. UKÄ konstaterar i sin förra årsrapport att antalet helårsstudenter på fristående kurser minskat påtagligt under flera år, samtidigt som antalet studenter på generella program och yrkesexamensprogram ökat. Trenden är likadan bland högskolenybörjarna, allt fler av dem som är nya i högskolan börjar studera på ett program. Det är alltså tydligt att den svenska högskolan blir allt mer programinriktad och att utbudet av fristående kurser minskar.

Så hur står sig då Mittuniversitetets program i konkurrensen? När vi ger oss in i Excelfilerna och separerar kurser från program så ser vi en intressant utveckling, se figuren nedan. De positiva trenderna för Mittuniversitetets program gäller för både vår- och höstintagen (grön respektive blå linje) och de gäller för båda fakulteterna. Den kraftiga ökningen vårterminen 2019 förklaras främst av många förstahandssökande till det nya folkhälsovetenskapliga programmet. En annan omständighet var den inställda antagningen till sjuksköterskeprogrammet i Sundsvall. 

Sett över de senaste fem, tio åren så är alltså trenderna för både höst- och vårterminerna tydligt positiva. Detta trots att antalet personer i landet som sökt högskoleutbildning har minskat sedan 2014.

Hur är då söktrycket för våra program jämfört med snittet för riket? Ja, det visar sig att även här kan vi se en klart positiv trend, se figuren nedan. Attraktiviteten har gradvis ökat och höstterminen 2019 hade Mittuniversitets program högre söktryck än snittet för riket. Statistik från UHR visar dessutom att Mittuniversitetet är ett av de tio lärosäten som hade störst procentuell ökning av antalet förstahandssökande hösten 2019.

Denna utveckling, i kombination med att SCBs prognos över antalet 19-åringar i landet visar en stadig ökning under överskådlig tid, lovar gott inför framtiden. Det betyder med stor sannolikhet att Mittuniversitetets utbildningar kommer vara attraktiva och konkurrenskraftiga alternativ under lång tid framöver.