Anders Fällström

Till lärare, prefekter och andra anställda i jobbiga tider.

20200520_DSC_3416Jag skulle från min och övriga universitetsledningens sida bara vilja säga några ord om den tid vi befinner oss i. Jag tänker särskilt på universitetets lärare, men självklart alla anställda. Ett normalt år är det så här i slutet av vårterminen en ovanligt hektisk tid. I år är det ovanpå detta för väldigt många stor osäkerhet som råder och väldigt mycket extra jobb som tillkommit pga koronasituationen. Osäkerhet både för verksamheten i dag och kring hur man ska tänka inför höstterminen.

I universitetsledningen försöker vi lyssna och skaffa oss information om hur läget är på institutioner och avdelningar, men i många fall är det såklart näst intill omöjligt att fånga upp all oro, irritation, osäkerhet och rädsla som nu förekommer. I en tid när allt redan i grundläget är väldigt ansträngt är just sådana känslor och reaktioner det allra minsta som behövs. Jag skulle därför – i denna speciella situation – vilja uppmana er som känner så, att skicka ett mail eller på annat sätt kontakta någon av oss i universitetsledningen eller dekanerna om det är något ni tycker vi borde ta i beaktande, något ni tycker eller tror vi inte förstår eller på något annat sätt tycker det är något vi borde göra som vi inte gjort för att underlätta verksamheten just nu.

20200528_DSC_3517Vi har försökt vara så tydliga som möjligt i besluten kring höstens utbildningar, men dels är såklart osäkerheten stor också från vår horisont, dels är det en inte alltid helt lätt balansgång mellan att låta beslut fattas lokalt (av dem som verkligen kan och känner sin verksamhet) och av central nivå (för att det ska bli tydligare för alla andra). Genom att skapa en samverkansgrupp där fakultetsledningar, förvaltning, studenter och universitetsledning möts samtidigt som ett rektorsbeslut om en prioritetsordning av vad som i första hand ska ges i universitetets lokaler i höst tagits, hoppas vi kunna ha en god dialog och tydliggöra så mycket som möjligt, men trots det är det säkert mycket som ingen som inte är helt inne i detaljer kring just den och den kursen, tänkt på. Därför är det av stor vikt att få veta om det är något som kan beslutas på central nivå som skulle kunna underlätta situationen.

Vi förstår som sagt också att det kan finnas en stor frustration över att det är väldigt mycket arbete just nu. I ledningsrådet har vi tillsammans med dekanerna sagt att om någon institution eller avdelning skulle hamna i ekonomiska problem pga övertid, så får vi täcka det med centrala medel (fakultet eller centralt). Att t.ex. en prefekt ska behöva oroa sig också för detta är det minsta vi nu behöver.

20200520_DSC_3427Jag vill också säga att jag och hela ledningen är mycket väl medvetna om att det säkert kommer att fattas en del beslut som i höst eller när allt är över kan uppfattas vara felaktiga. Det gör jag och det gör säkert många andra chefer och beslutsfattare vid universitetet. I den situation vi nu befinner oss i är det inte så konstigt. Därför vill jag säga att om en prefekt, dekan, chef eller annan fattar beslut utifrån vad man idag vet och med den goda föresatsen att det är det bästa för verksamheten i höst och om det längre fram skulle visa sig vara ett kanske inte alldeles klokt beslut, så kommer ingen att belastas för det. Vi är alla i den situationen och förstår hur det är. Det kommer vi att komma ihåg också längre fram.

Jag ska inte bli långrandigare. Det viktigast är att jag vill att alla anställda ska veta att vi tror oss förstå vilken situation ni befinner er i, att vi väldigt gärna vill höra vad vi kan göra för att underlätta och att inget är viktigare än en god dialog mellan oss alla. När stress och oro blir stor finns också risken för att vi glömmer att behandla varandra så väl som vi egentligen vill och bör, så jag vill bara sluta med att säga att vi alla får tänka extra mycket på att vara snälla och trevliga i vår ton mot varandra!

/Anders