Lotten Glans

Ett hållbart universitet

För en månad sedan fick jag möjligheten att prata på Mittuniversitetets Digitala inspirationsdag om hållbar utveckling under rubriken Vägen mot ett hållbart universitet. Dagen var fylld med inspirerande inlägg och exempel, och var i mitt tycke typisk för det breda engagemang som finns för de här frågorna på vårt universitet. Arrangörerna summerade att dagen varit givande och det uppstod nya samarbeten i nya konstellationer. Att den också hölls i digital form kändes helt rätt.

Det senaste året har varit ett spännande år för hållbarhetsfrågorna på Mittuniversitetet, och jag tycker vi tagit många bra och viktiga steg. För mig personligen har det också inneburit en rejäl kunskapshöjning i de här frågorna. Även om jag har en bit kvar till den nivå som våra barn har.

Ett inlägg om hållbarhet i början av 2021 måste oundvikligen innehålla några ord om pandemiåret 2020. Den skjuts vi fick i digitaliseringen, nya arbetsformer och ändrade livsvanor har naturligtvis påverkat hur vi ser på möjligheterna till snabba och kraftfulla omställningar när vi måste. Samtidigt så innebär de också extra ljus på några utmaningar, exempelvis hur vi bibehåller ett hållbart arbetsliv, och hur våra studenter får en hållbar studiesituation.

Jag tycker vi som universitet spelar en unik roll i de här frågorna, eftersom vi utbildar framtidens arbetskraft och forskar på frågor som kan förändra och påverka arbetet med hållbarhet. Vi har också ett ansvar att hålla debatten med en rimlig ton, och presentera faktabaserad kunskap.

Men åter till vårt interna arbete på Mittuniversitetet. Vad har varit kännetecknande för vårt hållbarhetsarbete 2020 och vad tar vi med oss in i 2021?

Arbetet med hållbarhetsfrågor är för mig ett arbete med kvalitet. Vi bör och ska följa samma cykel som i vårt kvalitetsarbete – planera, göra, studera och lära. Mitt fokus i det här inlägget ligger på de verktyg vi har för att hjälpa oss i arbetet.

Första steget – planering.

Framåt har vi Mittuniversitetets strategi där hållbarhet är ett av fyra övergripande begrepp. Vad vi vill förstärka och vilka effekter vi vill uppnå formuleras så här:

Hållbar utveckling – det vi gör ska fungera inte bara idag utan också i framtiden. Våra utbildningar och vår forskning ska konsekvent orienteras mot att bygga ett resurssnålt, jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Vi ska aktivt och synligt bidra till FN:s globala mål, för att på så vis också bidra till en bättre framtid. Vi ska stärka hållbarhetskulturen bland Mittuniversitets personal och studenter.

Som tillägg till Mittuniversitetets strategi har vi sen 2020 en klimatstrategi.

2019 skrev rektor på Klimatramverket för Mittuniversitetets del. Klimatramverket är en överenskommelse mellan universitetet och högskolor i Sverige i hur man gemensamt förhåller sig till klimatomställningen och minskar sina utsläpp. Det har är ett initiativ som samlar svenska universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden. 37 universitet och högskolor har skrivit under ramverket. I det beskrivs nyckelområden där lärosätena kan agera.

Genom att Mittuniversitetet är med i Klimatramverket så förband vi oss också att ta fram en Klimatstrategi vilket vi gjorde i ett samarbete mellan fakulteter, studentkårer och förvaltningen 2020. Den antogs av universitetsstyrelsen i december 2020 och finns att läsa här.

Klimatstrategin kommer att innebära en utmaning för vår organisation. Den syftar till att universitetet ska bidra till att nå 1,5-gradersmålet till 2030. Det innebär en minskning av utsläppen med i snitt 10% per år!

Nästa steg – vad gör vi?

Det vi gör skulle kunna bli en mycket lång lista och jag vill passa på att puffa för det som finns på vår egen hemsida här.

Relaterat till strategierna så har vi våra aktivitetsplaner där vi har aktiviteter som ska verka för att vi ska nå de här målen. Det pågår redan och vi har flera aktiviteter relaterade till målen. Arbetet bör intensifieras 2021 relaterat till Klimatstrategin. På alla nivåer har vi från styrelsen uppdraget att skapa aktiviteter för att implementera Klimatstrategin.

Vi behöver beskriva vad vi gör och har gjort, för att kunna utvecklas. I dag har Mittuniversitetet i huvudsak två formaliserade verktyg för det, utöver det vi varje år redovisar i Årsredovisningen.

Den ena är Miljöredovisningen (MIUN 2021/479) som vi enligt förordningen om miljöledning ska lämna in till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet varje år i februari. I den formen redovisar vi, sen många år tillbaka, vår indirekta och direkta miljöpåverkan. Det finns ett förslag från Naturvårdsverket på en hel del förändringar på hur den rapporteringen ska se ut som är på remiss nu i dagarna. Bl.a. föreslår man förändringar i rapporteringen och ett livscykelperspektiv. I Naturvårdsverkets uppdrag ligger också att sammanställa vad alla de inrapporterande myndigheterna gör.

Den andra är en helt ny sak för Mittuniversitetet: En hållbarhetsredovisning! För första gången har vi för verksamhetsåret 2020 tagit fram en sådan som redovisades för universitetsstyrelsen vid deras möte i februari. Hållbarhetsredovisningar finns i många andra typer av verksamhet, men är inget krav för universitet och högskolor. Där har vi samlat fakta om var vi står idag, och framförallt vad som hänt 2020. Den finns att läsa här. I den hittar ni exempel på vad som konkret gjorts 2020 inom såväl utbildning, forskning och samverkan som vad gäller vår direkta miljöpåverkan.

Hur studerar vi och lär oss?

Genom just miljöredovisningen och hållbarhetsredovisningen har vi två verktyg på plats som kan hjälpa oss att utveckla vårt arbete. Det, och uppföljningen av klimatstrategin, kommer att ge oss en bra grund att identifiera de framsteg Mittuniversitetet gör.

En av våra största och unika tillgångar i vårt hållbarhetsarbete är studenterna. Därför tycker jag det är extra roligt när vi har kunnat kombinera vad vi som myndighet är skyldiga att göra, och vad våra studenter gör. Under första halvan av 2021 kommer en student på Ekoentreprenörsprogrammet att som en del av en projektkurs på 15 hp göra en miljöutredning för Mittuniversitetet. Det ska bli spännande att se vad vi kan lära oss av den, och vad vi behöver förändra och utveckla.

Genom de här verktygen ökar vi möjligheten till ett kvalitetsarbete för hållbarhet. I det här arbetet under 2020 har jag lärt mig mycket och är imponerad av det stora engagemang som finns hos medarbetarna, även nu när vi har andra utmaningar. Jag tycker att allas engagemang och kunskap i kombination med våra verktyg som jag beskrivit ovan ger oss stora möjligheter att utveckla vårt gemensamma arbete för ett allt mer hållbart universitet.