Anna-Lena Perdahl

ALP-medel

För cirka tre år sedan togs beslut om att inrätta de s.k. ALP-medlen (allmänna lärosätesprojektmedel). Fram till dess hade medel kunnat sökas ur rektors strategiska resurs för projekt och verksamheter av varierande omfattning och innehåll. Alltifrån mindre summor för konferenser till mer stora utvecklingsprojekt. Någon strukturerad väg för att söka dessa medel eller allmän kännedom om hur och för vilka ändamål medel kunde avsättas, fanns inte. Det innebar påtagliga risker för att resurserna inte allokerades på ett från strategiska utgångspunkter optimalt sätt och universitetsledningen ansåg det därför vara angeläget att skapa en transparent struktur och formalisera ansöknings- och beredningsprocessen och göra den nya ordningen känd inom hela universitetet.  

De medel som då började avsättas och nu årligen kan sökas för ALP-projekt kan sökas av alla organisatoriska delar inom universitetet; institutioner, fakulteter, avdelningar inom förvaltningen och centrumbildningar. ALP-medel kan sökas för projekt rörande forskning, utbildning, samverkan eller administration och i år, 2021, görs en särskild satsning på samverkan med omgivande samhälle, vilket betyder att sådana projektansökningar kommer att prioriteras. Läs mer här: Ansökan allmänna lärosätesprojektmedel, ALP-medel (miun.se).

Vad har då hittills tilldelade medel gått till? Man skulle kunna gruppera beviljade ansökningar i fyra områden: pedagogiska idéer och utveckling, intern och extern utbildnings- respektive forskningssamverkan samt intern samverkan som inte direkt berör vare sig forskning eller utbildning. Läs gärna mer om beviljade projekt och få inspiration till en egen ansökan här: Projekt med alp-medel (miun.se).

Hur ska då alla goda idéer och utvecklingsarbeten som kommit fram spridas till hela universitetet? Nu när det har gått några år och vi provat med presentation av ALP-medelsprojekt vid de tidigare rektors inspirationsdagarna, tänker vi ta nästa steg. Inspirationsdagarna har nu bytt namn till MEET och förutom att ALP-projekt ska fortsätta presenteras vid dessa tillfällen, så tittar vi också på ytterligare möjliga forum som också kan passa för presentationer. Mer information om möjliga forum kommer inom kort. 

Avslutningsvis, vill jag verkligen uppmana alla att sätta sin goda idé på pränt i en ansökan nu i vår.

Kom ihåg att sista ansökningsdatum är 5 maj.