Internationaliseringens balansakt mellan samverkan och konkurrens

Internationaliseringen av högre utbildning och forskning har kommit att genomsyra agendan för alltfler universitet runt om i världen, så även i Sverige. Idag förstärks forskningens internationella karaktär genom globala utmaningsdrivna agendor och nya gränsövergripande samarbeten som i sin tur smörjs med ökade volymer av internationella forskningsmedel. Inom dagens Bolognaanpassade utbildning arbetas flitigt med att stimulera …

Högskolor och stora universitet vinnare i forskningspropositionen

Forskning- och innovationsfrågor behandlats som bekant vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. För en dryg månad sedan presenterades forsknings- och innovationspropositionen för 2021–2024 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige och i april väntas riksdagen ta beslut. Förra gången det var dags, dvs 2016, trycktes mycket på samverkan och …

Några glädjeämnen från forskningsåret

När vi summerar det gångna året så finns det, pandemieländet till trots, flera glädjeämnen som vi tar med oss in i nästa år. Det allra viktigaste, nämligen allas fantastiska insatser i en minst sagt utmanande tid värmer förstås mer än allt annat. På utbildningssidan har vi som bekant slagit rekord, fler än någonsin vill studera …

Innovationsstödet under luppen

Den omdiskuterade och 360 sidor tjocka Innovationsstödsutredningen har nu lämnats till regeringen. Utredaren Alf Karlsson konstaterar att Sverige är ett av världens mest innovativa länder men att vi kan bli betydligt bättre på att ta tillvara forskningsresultaten. I utredningen poängteras därför behovet av nyttiggörande och innovation, bland annat utifrån honnörsorden ”likvärdighet” och ”resultatuppföljning”. Utredningen ger …

Hemmakontoret väcker tankar om framtiden

Under det senaste halvåret har många av oss tömt skrubbar, rensat köksbänkar och inrett mer eller mindre provisoriska hemmakontor till följd av den ovälkomna pandemin. Vi har alla varit tvungna att genomföra stora förändringar på väldigt kort tid. Och med tiden så har även den mest ovane användaren kommit att praktisera alla möjliga digitala mötesformer. …

UKÄ granskar Mittuniversitetets kvalitetsarbete

Jag är nog inte den ende som tycker att det cirkulerar mycket kring utvärderingar just nu. Utbildningar som inte utvärderas av UKÄ utvärderas av Treklövern, dvs det utvärderingssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som vi driver tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet. Dessutom står en förnyad utvärdering av universitetets forskning för dörren. Den …

Mittuniversitetets program blir allt attraktivare

Mittuniversitetet har kommit upp i tonåren och det är förstås massor som har utvecklats under de tidiga universitetsåren, inom alla verksamhetsområden. Det räcker med att bläddra i tidigare årsredovisningar så slås man av hur mycket som har hänt sedan 2005.  Jag tänkte uppmärksamma en av alla uppmuntrande förändringar, nämligen söktrycket. På totalen, dvs när vi …

Den omedvetna ouppmärksamheten

Jag läste nyligen en artikel i Harvard Business Review om möteskulturen i arbetslivet och den markanta ökning av mötenas antal och längd som har pågått under lång tid. Och trenden är tydlig, även i Sverige. Enligt forskare i ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Lunds och Malmö universitet är den ökade mötesmängden framför allt en effekt av …

God Jul och sköna helger!

Nu börjar året gå mot sitt slut och det är dags för en välförtjänt julledighet och nyårsfirande. Vi kan se tillbaka på ett spännande och händelserikt år för Mittuniversitetet och att vi är en del i den globala utvecklingen går inte att ta miste på. Vi tar hela tiden nya viktiga steg framåt och det …

Nya regler för centrum och forum

Mittuniversitetet ska vara ett universitet som tänjer gränser och tänker nytt. Med den ambitionen behöver forskningen kunna mötas och utmana, jämföra och pröva kunskap utifrån olika infallsvinklar och vetenskapliga perspektiv. Allt med det goda kollegiala samtalet som grund. Ämnesforskningen och de inomvetenskapliga perspektiven utgör grunden i Mittuniversitetets forskning, men därutöver behöver vi adressera viktiga samhällsutmaningar …