Kari Pihl

Riskidentifiering i flygplatsmiljö

Förra veckan genomförde vi ett första generaltest i labbet, i form av ett riskidentifieringsexperiment. 14 par studenter deltog och gick in i en simulerad flygplatsmiljö och ombads diskutera högt sinsemellan vilka risker som de såg, eller som hypotetiskt kan finnas i flygplatsmiljöer.

Hälften utav paren fick följande grundläggande information:

Det är en vardag i oktober och som en del av er utbildning på risk- och krishanteringsprogrammet har ni fått i uppgift att göra ett studiebesök på Åre- Östersunds flygplats för att identifiera potentiella risker. Bakgrunden är att Swedavia årligen gör den här typen av riskidentifiering som en del av sitt säkerhetsarbete. Ni behöver inte begränsa er till uppenbara risker, utan ni kan även diskutera hypotetiska risker i en flygplatsmiljö.

Den andra hälften fick samma information samt ytterligare en mening där de ombads tänka på risker utifrån ett bredare perspektiv – vilka risker kunde det finnas för funktionshindrade, äldre, barn, eller personer som inte kan svenska till exempel.

Eftersom det här experimentet utfördes för att testa våra arbetsprocesser och lära oss hur experiment praktiskt kan genomföras i labbet, finns det ingen teoretisk grund för experimentet och vi kommer inte att analysera materialet utifrån en teoretisk ståndpunkt. Emellertid kan sägas att det, som väntat, fanns skillnad mellan grupperna i vilka risker som nämndes i flygplatsmiljön. Paren som ombetts tänka på risker utifrån ett bredare perspektiv nämnde fler risker från ett mångfaldsperspektiv.

När det gäller själva simuleringen av en flygplatsmiljö i experimentet, så använde vi oss av en 360 graders stillbild av ankomsthallen på Åre-Östersund flygplats. För att knyta samman bilden på väggarna med mitten av rummet, så fortsatte vi den gula linjen i golvet på bilden, med gul tejp på golvet i labbet. Dessutom hade vi resväskor i rummet. Typiska flygplatsljud spelades även upp – bl.a. ljudet av resväskor som dras längs golvet, jetmotorer, och den typiska lystringssignalen på svenska flygplatser. Från besöket till Coventry Simulation Centre tänkte vi även på tipset att använda artefakter till hjälp i anammandet av en roll. Därför fick deltagare i experimentet ta på sig säkerhetsvästar innan de klev in i ankomsthallen.

Deltagare spelades in via ljud och bild medan de utförde riskidentifieringsuppgiften. Samtidigt som en operatör lyssnade och markerade i inspelningsprogrammet varje gång en ny risk nämndes, justerade en annan operatör fokus av kameror så att deltagare hela tiden syntes i bild. I kontrollrummet satt ytterligare en person med ansvar för att köra igång bakgrundsljudet och eskortera deltagare från labbet efter experimenttiden löpt ut, dessutom en observatör för att fånga upp helheten och föra anteckningar.

I lobbyn hade vi två värdar som välkomnade och informerade deltagare, och sedan intervjuade dem efter de varit inne i ankomsthallen. Allt som allt var sex personal alltså inblandade i experimentet. Det hade kunna skötts med färre men vi var alla måna om att ta del av den här milstolpen i projektet.